WHO WE ARE 

MWK Students Counsil 


      จุดมุ่งหมายสำคัญของสภานักเรียน คือ การเปิดโอกาส ให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการประชาธิปไตย วิถีประชาธิปไตย การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน โดยใช้ กระบวนการประชาธิปไตยอันเป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน ในโรงเรียน เป็นกลไกในการดำ เนินงาน มุ่งเน้นให้นักเรียน ได้ซึมซับและคุ้นเคยกับบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตย มีคารวธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม ในการสร้าง ความสงบสุขในสังคม ตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ไปจนถึงสังคมระดับใหญ่ สภานักเรียนเป็นรากฐาน ที่มีความหมาย และมีความสำ คัญต่อการพัฒนาทรัพยากร บุคคลให้เติบโตขึ้น เป็นพลังที่เข้มแข็งในการสร้างสรรค์ ความเป็นประชาธิปไตยใน ดังนั้น โรงเรียน จึงควรสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสภานักเรียน และควรใช้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน บูรณาการความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนเป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความงอกงามด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

      สภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนไปตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ โรงเรียนมีภารกิจในการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยให้กับนักเรียน โดยการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ ร่วมกิจกรรม นำหลักปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตยไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ มีการส่งเสริมกิจกรรมการเลือกตั้ง เช่น การเลือกตั้งหัวหน้าห้อง การเลือกประธานนักเรียน ประธานชุมนุม ประธานชมรม คณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน